รับสมครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

(ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์)
และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านวิทยุกระจายเสียง)

(ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560)
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น